Espalye Nedir Anlamı Açıklaması Kısaca

espalye, ispalya ya da spalya olarak da bilinir, duvar ya da çit gibi bir desteğe yaslanarak büyüyecek biçimde yetiştirilen ağaç ya da herhangi bir bitki. Bu bitkilerin dayandığı taşıyıcı desteğe ve destekleyerek bitki yetiştirme tekniğine de espalye denir. İlk kez Avrupa’da, iklim koşullarının elve­rişsiz olduğu yörelerde meyve ağacı yetiştir­mek için uygulanan bu teknikte, taşıyıcı yüzey bitkiyi hem destekler, hem de soğuk­tan korur. Espalye Nedir Anlamı Açıklaması Kısaca

Dar alanları değerlendirerek yer kazan­mak ya da boş duvarları bitkiyle kaplamak amacıyla uygulanan espalyelerde, çalılara biçim vermek için, metal, tel ya da ahşap kafesler, ağaçlar için de taş, tuğla ve cam duvarlar ya da çitler kullanılır. Genellikle, espalyeye alınmış ağaç istenen yüksekliğe ulaştığında, yan dallan toprak düzeyinden biraz yüksekteki yatay bir kasnağa bağlana­rak tepe budaması yapılır. Maltaeriği ve ateşdikeni gibi bitkiler ile bodur elma ve armut ağaçları çok güzel espalyeler oluş­turur.

Espaillat Nerede Kısaca Bilgi

Espaillat, Dominik Cumhuriyeti’nin kuze­yinde il. Kuzeybatıda Atlas Okyanusuna kıyısı vardır. Ülkenin kuzeyindeki kıyı ova­sının bazı bölümlerini ve La Vega Real bölgesinin orta kesimini içine alır. 1885’te La Vega ilinin bölünmesiyle kurulan ilin yüzölçümü 1.000 krrf’dir. Ortasından alçak Kuzey Cordillera geçer. Espaillat Nerede Kısaca Bilgi

Önemli bir tarım üreticisi olan Dominik Cumhuriyeti’nin en yoğun nüfuslu bölgelerinden biridir. Puerto Plata iliyle birlikte, ülkenin başlıca kahve bölgesini oluşturur. Öteki önemli tarım ürünleri arasında kakao, muz, tütün ve mısır vardır. Espaillat’tan ikincil karayolları geçer. İl merkezi Moca’dır.

Esneklik Nedir Kısaca Açıklaması

esneklik, belirli kuvvetlerin etkisi altında biçim değişikliğine (deformasyon) uğrayan bir cismin, bu kuvvetler kaldırıldığında eski biçimine ve boyutlarına dönme yeteneği. Bu tür yeteneği bulunan cisimler, esnek olarak tanımlanır. Çoğu katı madde az ya da çok esnektir, ama her madde belirli bir sınır değere kadar esner ve bunun üzerinde bir kuvvet uygu­landığında kalıcı biçim bozukluğu ortaya çıkar. Herhangi bir malzemenin, kalıcı ve tersinmez biçim bozukluğuna uğramadan dayanabileceği en yüksek gerilim değerine ya da birim alana düşen en büyük kuvvet miktarına esneklik sınırı denir. Esneklik sınırının üstündeki gerilimler malzemenin akmasına yol açar. Bu tür malzemeler için esneklik sınırı, esnek davranışın sona erip plastik davranışın başladığı noktadır. Esneklik Nedir Kısaca Açıklaması

Çoğu gevrek (kolayca kırılabilen) malzeme, es­neklik sınırının üzerinde gerildiğinde her­hangi bir plastik biçim bozulmasına girme­den çatlar ya da kırılır. Malzemelerin esnek­lik sınırı, türlerine ya da yapılarına göre değişiklik gösterir; örneğin bir çelik çubuk ya da tel, esneyerek gerçek uzunluğunun ancak yüzde l’i oranında uzayabilir, oysa kauçuk benzeri maddelerden yapılmış şerit­lerin esnek uzama oranı yüzde 1000’e ulaşabilir. Öte yandan çelik kauçuktan çok daha güçlüdür, çünkü bir kauçuk malzeme­nin çekilerek gerildiğinde kopmadan daya­nabileceği en büyük gerilim değeri (çekme dayanımı), çeliğinkinden çok daha düşüktür (yaklaşık yüzde l’i). Malzemelerin çekme dayanımı genellikle bu iki aşırı örneğin arasında değişir.

Çelik ve kauçuğun esneklik özelliklerinde­ki bu farklılık mikroskopik yapılarındaki farklılıktan kaynaklanır. Çelik ve öteki metallerin esnekliğini belirleyen, öteki maddelere oranla birbirine çok daha yakın konumlanan atomların arasında etkiyen kısa erimli kuvvetlerdir; malzeme üzerinde gerilim bulunmadığında, bu kuvvetler atomların her zamanki yerleşim düzeninde kalmasını sağlar. Gerilim uygulandığında atomlar arasındaki bağlar koparak küçük biçim değişikliklerine yol açabilir. Buna karşılık kauçuk benzeri malzemelerin ve öteki polimerlerin mikroskopik yapısı uzun molekül zincirlerinden oluşur; bu molekül zincirleri çekildiğinde açılarak uzar, esnek geri dönüş sırasında ise gene birbirine yaklaşır. Esnekliğin matematiksel kuramı ve bunun makine mühendisliği alanındaki uygulamaları, malzemelerin makroskopik düzeydeki davranışlarını dikkate alır. Bu davranışın ardında yatan mekanizmalarla ilgilenmez. Basit bir çekme deneyinde, çelik ve kemik gibi maddelerin esnek davra­nışı, çekme gerilimi (a, malzemenin birim kesit alanına düşen çekme kuvveti) ile uzama oranı (e, malzemenin uzamış haldeki uzunluğu ile başlangıç uzunluğu arasındaki farkın başlangıç uzunluğuna bölümü) ara­sındaki doğrusal ilişkiyle belirlenir. Bu ba­ğıntı, E, Young modülü (*) olmak üzere, a= Ee olarak gösterilir. E’nin değeri madde­nin özelliklerine bağlıdır. Çelik ve kauçuk için E’nin aldığı değerlerin birbirine oranı yaklaşık 100.000’dir. a = Ee denklemi, malzemelerin dayanımına ilişkin en önemli yasalardan biri olan Hooke yasası(*) olarak bilinir. Bu denklem, makroskopik büyük­lüklerden yararlanarak malzemenin yapısı (ya da bileşimi) üzerine bazı bilgiler verir. Hooke yasası, özellikle tek boyutlu biçim değişiklikleri için geçerlidir, ama kayma, burulma ve hacim değişikliği gibi olaylarla doğrusal bağıntı içinde bulunan gerinimle- rin ve gerilimlerin (er ve e’nin genelleştiril­mesi) de hesaba katılmasıyla daha genel (üç boyutlu) biçim değişikliklerine de uygula­nabilir. Doğrusal esneklik kuramının dayan­dırıldığı bu genelleştirilmiş Hooke yasası, uzama oranının yüzde 5’i aşmaması ve ortaya çıkan biçim değişikliklerinin bu ora­na karşılık gelmesi koşuluyla, tüm malzeme­lerin esneklik özelliklerine ilişkin oldukça iyi tanımlamalar sağlar. Bu kuramdan, mal­zeme ve yapı mühendisliği alanlarında ve sismik tedirginliklerin çözümlenmesinde yaygın olarak yararlanılır. Esneklik sınırın­dan farklı olarak oranlılık sınırı, belirli bir malzemenin Hooke yasasıyla tanımlanabile­cek esneklik özelliğinin son noktasını göste­rir; bu sınırdan sonra Hooke yasası geçer- sizleşir yani gerilimin gerinime (bağıl biçim değiştirme) ya da yükün yer değiştirmeye oranlı olma hali ortadan kalkar. Bazı esnek malzemelerin esneklik sınırı ile oranlılık sınırı hemen hemen aynıdır ve kimi zaman bu iki sınır birbirinden ayırt edilmez; ama başka malzemelerde bu iki sınır arasında oranlı olmayan bir esneklik bölgesi bulunur.

Doğrusal esneklik kuramı, kauçukta ya da deri gibi yumuşak insan dokularında oluşa­bilen büyük biçim değişikliklerinin tanım­lanmasında yeterli değildir. Çok küçük biçim değişikliklerinin dışında, bu maddele­rin esneklik davranışı doğrusal değildir ve basit gerilimler için a = /(e) biçimindeki yapısal yasayla gösterilebilir; burada /(e), e’nin matematiksel bir fonksiyonu olarak malzemenin özelliklerine bağlıdır ve e’nin çok küçük değerlerinde Ee’ye yaklaşır. Doğrusal olmayan bir ilişkide, doğrusal kuramdaki durumun tersine, e’nin aldığı değerlere karşılık gelen a değerleri için çizilen grafik bir doğru çizgi vermez. Geri­lim (er) etkisi altındaki malzemede depola­nan enerji [W(e)], a /(e) eğrisi altında kalan alana karşılık gelir. Bu enerji, öteki enerji biçimlerine dönüştürülerek kullanılabilir; örneğin bu enerji, mancınıkla atılan bir merminin kinetik enerjisi durumuna dönüş­türülebilir.

Depolanmış enerji fonksiyonu [W(e)], o ve e arasındaki kuramsal ilişkinin, çekme de­neyleri sonucunda elde edilen et ve e değerleriyle karşılaştırılması yoluyla belirle­nebilir. Bu yolla, çekilmekte olan bir malze­menin esneklik davranışı, depolanmış enerji fonksiyonu halinde tanımlanabilir. Esneklik kuramının önemli bir yanı, yukarda açıkla­nan tek boyutlu durumun genelleştirilmesi­ni ve üç boyutlu biçim değişikliklerini de içeren deneylerden elde edilen sonuçlara dayalı olarak gerinim-enerji fonksiyonunun özgül biçimlerinin çıkartılmasını olanaklı kılmasıdır.

Doğrudan deneysel inceleme olanağının bulunmadığı durumlarda, malzemenin dav­ranışını önceden kestirmek amacıyla geri­nim-enerji fonksiyonlarından yararlanılır. Özellikle makine parçalarının tasarımında bu fonksiyonlar kullanılır. Örneğin, titre­şimlerin soğurulmasının önem kazandığı köprü yataklarında ve motorlann oturduğu taşıyıcı yüzeylerde kauçuktan yararlanılır. Çoğu yapıda kullanılan çelik kirişlerin, levhaların ve çubukların esnek bükülme özelliği, binanın zarar görmeden büyük gerilimlere dayanmasını sağlar. Derinin es­nekliği ise, deri naklinin yapılabilmesini olanaklı kılar. Bu tür uygulamalara ilişkin problemler esneklik kuramının matematik­sel çerçevesi içinde çözülür. Matematiğin öngördüğü sonuçlar, önemli ölçüde malze­menin gerinim-enerji fonksiyonları halinde gösterilen özelliklerine bağlıdır ve buradan kalkarak bir dizi ilginç olgu modeli kurula­bilir.

Basıncın etkisi altında hacim değişikliğine uğrayan gazların ve sıvıların da esneklik özelliği vardır. Küçük hacim değişiklikleri için gazların ya da katiların hacim modülü (k), P = -k (V-Vo) IVo denklemiyle tanımlanır; burada P, kütlesi sabit bir malzemenin Vo hacmini Uy e indiren basınç değeridir. Gazlar genellikle sıvılardan ya da katilardan daha kolay sıkıştırılabildiğinden, bunların hacim modüllerinin değeri, sıvılarmkinden ya da katılarınkinden çok daha küçüktür. Katiların tersine sıvılar kayma gerilimine (bak. kayma modülü) dayana­maz ve bunların Young modülü sıfırdır. Ayrıca bak. malzemelerin biçim değiştirme­si ve akması.

Esnek Mil Nedir Ne İşe Yarar Kısaca

esnek mil, merkezdeki bir kablonun ya da mandrenin çevresine, üst üste sıkıca sanlan bir dizi sarmal yaydan oluşan mil. Esnek miller, kırılmadan kolayca bükülebilir ve burulabilir. Bir ucu kuvvet kaynağına bağ­lanan mil, öteki ucuna kaynaklanan ya da kalıpta dövülerek tutturulan elemanı hare­kete geçirir.

Kuvvetin köşelerden dolaştırıl­ması ve belirli uzaklıklara iletilmesinde esnek mil genellikle kayışlara, zincirlere ya da dişlilere oranla daha ucuz ve üstündür. Otomobillerdeki kilometre saatlerinin yanı sıra zımpara makinesi ve taşlama tezgâhı gibi taşınabilir aletlerde de esnek millerden yararlanılır.

Kas Lifleri Nedir Ne İşe Yarar Kısaca Bilgi

esnek lif, temel bileşeni elastin proteini olan, dallanmış yapıda ve sarımsı renkteki liflerin ortak adı. Esnek lifler, genellikle, büyük atardamarlann duvarlarında olduğu gibi levhalar ya da delikli zarlar oluşturacak biçimde yerleşir. Kollajen liflerden farklı olarak, mikroskopla incelenen esnek liflerin yapısında, düzenli olarak yerleşmiş lifsi altbirimler görünmez; ama bazıları, katı bir çekirdeğin çevresini kuşatan çok ince lifçik- lerden oluşmuş izlenimi verir. Kas Lifleri Nedir Ne İşe Yarar Kısaca Bilgi

Gene kolla­jen liflerden farklı olarak sıcak suda parça­lanmayan ve enzimlerin çoğuna dirençli olan bu son derece esnek lifler, deri, akciğerler gibi organlara ve aort gibi bazı büyük kan damarlarına esneklik kazandırır.

Yay Dalgaları Nedir Kısaca Bilgi

esnek dalga, içindeki parçacıkların yeri değiştiğinde, bu yer değiştirmeyle orantılı olarak parçacıklar üzerinde onları eski ko­numlarına doğru zorlayan bir kuvvetin oluş­tuğu bir ortamda gerçekleşen hareket. Yay Dalgaları Nedir Kısaca Bilgi

Es­nek bir malzemenin belirli bir bölgesindeki parçacıklar titreşim hareketi içine girdikle­rinde, bir esnek dalga yayılmaya başlar. Örneğin, sıkıştırıldıktan sonra üzerindeki basınç kaldırıldığında eski hacmine dönen gaz esnek bir ortamdır ve ses gazın içinden bir esnek dalga halinde ilerler.

Robert Esnault-Pelterie Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca

Esnault-Pelterie, Robert (-Albert- Charles) (d. 8 Kasım 1881, Paris – ö. 1957, Nice, Fransa), Avrupa’da havadan ağır taşıtlarla uçuşların başlamasına önemli kat­kılarda bulunan Fransız havacı.

Sorbonne’da mühendislik öğrenimi gör­dükten sonra planörler üzerinde çalışmaya başlayan Esnault-Pelterie, 1902’de Wright Kardeşler’in geliştirdiği planörün bir benze­rini yaptı. Aracın dümen mekanizmasını kavrayışındaki bilgi eksikliği nedeniyle bu tekniğin kullanımına karşı çıktı ama bu arada hareketli manevra kanatçıkları siste­mini geliştirdi. 1907’de ilk motorlu monop- lanlardan (tek kanatlı uçak) birini yaptı. Yedi silindirli radyal motoru olan bu mo- noplanla 600 m kadar uçmayı başardı. Ayrıca yeni bir yakıt pompası geliştirdi. Uzay araştırmalarıyla da ilgilenen Esnault- Pelterie, astronotik sözcüğünü türetti ve çok yükseklerdeki roket uçuşları için ku­ramlar geliştirerek bu alanda Pel-Hirsch Ödülü’nün konmasını sağladı.

Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Ne Zaman Kuruldu Kısaca

esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatif­leri, esnaf ve sanatkârlar arasında kurulan sınırlı sorumlu kooperatifler. Temel amaç­ları, ortaklarına kefalet sağlayarak kredi bulmalarını kolaylaştırmaktır. İlk kez 1951’de Ankara’da kurulan ve hızla yaygın­laşan kooperatiflerin sayısı günümüzde 800’ü bulmuştur. 7 Ağustos 1970’te Anka­ra’da kurulan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ve 26 bölge birliği altında örgütlen­miş olan kooperatiflerin toplam üye sayısı 800 bini aşmakta, 1987’de verdiği kefaletle­rin tutarı ise 160 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Ne Zaman Kuruldu Kısaca

Esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatifle­rinin başlıca etkinlikleri ortaklarına banka teminat mektubu sağlayabilmek için kefil olmak, ihtiyat fonlanndan ortaklara yönelik her türlü meslek ve sağlık kurumlan ile sosyal kurumlar oluşturmak, ortaklarının sigorta işlemlerini yaptırmak, ortaklarına verilen kefalet ve kredilerin toplamını temel alarak Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve öteki bankalar emrine borç senedi ihdas etmek, sermaye ve öteki varlıkları kullana­rak ortaklarını ilgilendiren konularda eko­nomik girişimlerde bulunmak, şirketler kur­mak ya da kurulu şirketlere ortak olmaktır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve bu kanuna göre hazırlanan ana sözleşmelere dayanarak kurulan esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatiflerinin süresi 30 yıl, ortak sayısı ise sınırsızdır. Bir kooperatif en az 15’i esnaf ve 15’i de sanatkâr olmak üzere 30 üyeyle kurulur. Esnaf ve sanatkârların kefalet kooperatifi kurabilmeleri ve ortak olabilmeleri için, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu hükümlerine göre, o yerde kurulu bir esnaf ve küçük sanatkârlar derneğinin üyesi olmaları ve aynı kanunun değişik 114. maddesine göre Esnaf ve Sanatkârlar Sicili’ne kayıtlı bulunmaları ge­reklidir. Kanuna göre, kooperatif sermayesi en az 300 bin TL olmalıdır; ayrıca kuruluşta taahhüt edilen sermayenin dörtte birinin peşin ödenmesi zorunludur.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ne Zaman Kuruldu Kısaca

esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, esnaf ve küçük sanat sahipleri ile bunların yanında çalışanların ortak gereksinimlerini karşılama, mesleklerini yerine getirmelerini ve geliştirmelerini sağlama, meslek disipli­niyle ahlakını koruma amaçlarına yöne­lik dernekler. 17 Temmuz 1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’nun 2. maddesine göre ekonomik etkinliği parasal sermayeden çok bedensel çalışmaya dayanan ve kazancı tacir niteliği­ni kazanmasını gerektirmeyecek kadar sı­nırlı olan gezici ya da yerleşik sanat ve ticaret erbabı esnaf ve küçük sanatkâr sayılır. Bunlar ticaret siciline, ticaret ve sanayi odalanna kaydedilmezler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ne Zaman Kuruldu Kısaca

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru­luşları arasında yer alan esnaf ve küçük sanatkâr dernekleri, sanat, hizmet ve mes­lek sahipleriyle esnaftan en az beş kişinin başvurusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ nm izniyle kurulur (m. 3). Dernekler Kanu- nu’nda öngörülmüş organları bulunan bu demekler yalnızca bulundukları yerin bele­diye sınırları içinde etkinlik gösterir; aynı bölgede aynı konuda birden fazla dernek kurulamaz (m. 4). Derneklerin üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve konfederasyonlar da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru­luşlarındandır.

Esmeraldas Nüfusu Özellikleri Kısaca

Esmeraldas, Ekvador’un kuzeybatısında, Esmeraldas ilinin merkezi ve başlıca liman kenti. Büyük Okyanus kıyısında, Esmeral­das Irmağının ağzında yer alır. Bölgenin kereste ticareti ve tarım merkezi olan kent, sanayi alanında çok az gelişmiştir. Napo ilindeki petrol yataklarından gelen 504 km uzunluğundaki Trans-Ekvador Boru Hattı’ nın son noktasıdır.

1977’de burada bir petrol rafinerisi tamamlanmış, Esmeraldas’ tâki yeni petrol liman tesisleri 1979’da hizmete girmiştir. Temel ihraç ürünleri muz ve kerestedir. Kentin yakınında kıyı tesisle­rinin bulunması, iklimin ılımanlığı, her hava koşuluna uygun olan ve Ouito’ya kadar uzanan karayolu, turizmi büyük ölçüde desteklemiştir. 1970’te kentte bir teknik üniversite kurulmuştur. Nüfus (1989 tah.) 130.944.