Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Ne Zaman Kuruldu Kısaca

esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatif­leri, esnaf ve sanatkârlar arasında kurulan sınırlı sorumlu kooperatifler. Temel amaç­ları, ortaklarına kefalet sağlayarak kredi bulmalarını kolaylaştırmaktır. İlk kez 1951’de Ankara’da kurulan ve hızla yaygın­laşan kooperatiflerin sayısı günümüzde 800’ü bulmuştur. 7 Ağustos 1970’te Anka­ra’da kurulan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ve 26 bölge birliği altında örgütlen­miş olan kooperatiflerin toplam üye sayısı 800 bini aşmakta, 1987’de verdiği kefaletle­rin tutarı ise 160 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Ne Zaman Kuruldu Kısaca

Esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatifle­rinin başlıca etkinlikleri ortaklarına banka teminat mektubu sağlayabilmek için kefil olmak, ihtiyat fonlanndan ortaklara yönelik her türlü meslek ve sağlık kurumlan ile sosyal kurumlar oluşturmak, ortaklarının sigorta işlemlerini yaptırmak, ortaklarına verilen kefalet ve kredilerin toplamını temel alarak Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve öteki bankalar emrine borç senedi ihdas etmek, sermaye ve öteki varlıkları kullana­rak ortaklarını ilgilendiren konularda eko­nomik girişimlerde bulunmak, şirketler kur­mak ya da kurulu şirketlere ortak olmaktır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve bu kanuna göre hazırlanan ana sözleşmelere dayanarak kurulan esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatiflerinin süresi 30 yıl, ortak sayısı ise sınırsızdır. Bir kooperatif en az 15’i esnaf ve 15’i de sanatkâr olmak üzere 30 üyeyle kurulur. Esnaf ve sanatkârların kefalet kooperatifi kurabilmeleri ve ortak olabilmeleri için, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu hükümlerine göre, o yerde kurulu bir esnaf ve küçük sanatkârlar derneğinin üyesi olmaları ve aynı kanunun değişik 114. maddesine göre Esnaf ve Sanatkârlar Sicili’ne kayıtlı bulunmaları ge­reklidir. Kanuna göre, kooperatif sermayesi en az 300 bin TL olmalıdır; ayrıca kuruluşta taahhüt edilen sermayenin dörtte birinin peşin ödenmesi zorunludur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir