Esmaül Hüsna Anlamları Nedir Kısaca

esma-i hüsna (Arapçada “güzel adlar”), esmaü’l-hüsna olarak da yazılır, İslam ina­nışında Tanrı’nm adlan.

Kuran Tanrı’yı çeşitli adlarla anar. Hz. Muhammed de Tanrı’nın bazı adlarından söz etmiştir. Daha sonra kimi İslam bilginle­ri Tanrı için kullanılacak adların mutlaka Kuran’da ya da hadislerde anılmış olması gerektiğini savunmuşlar, başkaları ise Tan- rı’nın yüceliğine ve niteliklerine yaraşır bir anlam içermesi koşuluyla her adın kullanıla­bileceğini öne sürmüşlerdir. Esmaül Hüsna Anlamları Nedir Kısaca

Esma-i hüsna Tanrı’nın niteliklerini, ey­lemlerini adlandırır. Bu açıdan bakıldığında Tanrı’nm sonsuz sayıda adı olduğu söylene­bilir. Ama Kuran’da ve hadislerde, bunla­rın en önemlileri olan 99’u yer alır. Bunlar arasındaki “Allah”, Tann’nın özel adı ol­ması bakımından öbür bütün adlardan ayrı­lır. Ötekilerden her biri Tanrı’yı tanımlayıcı nitelikteyken Allah sözcüğü Tanrı’nın ken­disini belirtir ve dolayısıyla öbür bütün adların anlamlarını içerir.

Kuran’da en çok anılan ad Allah’tır (2.800 kez). Öbür adlar arasında en çok yinelenen Rab (960 kez) besleyen, eğiten, bir şeyi aşama aşama yükselterek yetkinliğe ulaşın­caya kadar kollayan anlamındadır. Ondan sonra sevgi, esirgeme, acıma anlamındaki rahm kökünden türeyen Rahman ve Rahim adları (560 kez) gelir. Bunları çok bağışlayı­cı anlamındaki Gafur (230 kez) izler.

Mutasavvıflara göre adların kaynağı sıfat­lardır. Tanrı’mn zatı sıfatlarıyla, sıfatları da adlarıyla açığa çıkar; adlar sıfatların, sıfatlar da zatın dışavurma biçimidir. Bu yoruma göre evren, Tanrı adlarının tecellisinden başka bir şey değildir. Bu nedenle Tanrı adlarının ve bu adları anmanın (zikir) tasavvufta özel bir önemi vardır. Tarikatla­rın çoğu Tanrı adlarını anmayı, Tann’ya ulaşmanın başlıca yolu sayar. Bu tarikatlar “esma yolundaki tarikatlar” biçiminde anılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir