Eskipazar Nerede Nereye Bağlı Kısaca

Eskipazar, Karadeniz Bölgesi’nde, Çankı- n iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 690 km2 olan Eskipazar ilçesi doğuda Çerkeş ilçesi, güneyde gene Çerkeş ilçesi ve Bolu ili, batıda gene Bolu ili, kuzeyde Zonguldak ili, kuzeydoğuda da Ovacık ilçesiyle çevrilidir.

Eskipazar, Çankın ilinin kuzeybatı kesi­minde yer alır. İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasındaki geçiş alanında bulunan ilçe gerek yüzey şekilleri, gerek iklim ve bitki örtüsü açısından Karadeniz Bölgesi’ne benzer özellikler taşır. Yüzey şekillerini vadilerle yanlmış ve yoğun bir orman örtüsüyle kaplı dağlar oluşturur. Arkut Dağından çıkan Eskipazar Çayı, oldukça dik yamaçlı ve dar tabanlı bir vadi içinde, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda akarak Karabük yakınlarında Filyos Çayına karışır. Çay boyunca uzanan Eskipazar Ovası, kü­çük bir taşkın ovasıdır. Göknar, kara çam, sarı çam ve kayın ağaçlarının yer aldığı ormanlarda bazı mesire yerleri vardır. Halkın başlıca geçim kaynağı tarımdır. İlçe ormanlık bir yörede bulunduğundan orman­cılık da gelişmiştir. Daha çok tarla bitkileri üretilir; çay kıyısında sebze ve meyve yetiş­tirilir. İlçenin doğu kesimindeki topraklar verimsiz olduğundan hayvancılık önem ka­zanmıştır. Bitkisel üretimde verim düşük, pazar ilişkileri kısıtlıdır. Buğday, arpa, pa­tates, soğan, sarmısak, elma, armut ve ceviz başlıca bitkisel ürünlerdir. Geleneksel yön­temlerle yapılan hayvancılık, küçükbaş hay­van yetiştiriciliğine dayanır. Bir kamu kuru­luşu olan Eskipazar Kereste Fabrikası, ilde kurulan ilk büyük sanayi tesisidir, ilçenin ticari ilişkileri, yakındaki Karabük’e yönel­miştir.

Yöre, Paflagonyalılar döneminde bir pa­zar yeriydi. Adının da bu özelliğinden kay­naklandığı söylenir. İlçe sınırları içindeki önemli yerleşme yerleri Roma dönemin­den kalmadır. Çaylı ve Budaklar köyleri arasındaki alanda bir antik kentin kalıntıları bulunmuştur. Çevrede bulunan sikkelerden kent adına para basıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yörede çok sayıda kaya mezarı ve kaya tüneli bulunmuştur. Eskipazar, II. Mehmed (Fatih) döneminde Osmanlı top­raklarına katıldı. 19. yüzyıl sonunda Gerede kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetiliyor­du. Ankara-Zonguldak demiryolu ile Bolu- Karabük karayolu kasabanın yakınından geçer. Kasaba, karayoluyla Çankırı’ya 161 km uzaklıktadır. Önceleri Çerkeş’e bağlı bir bucak merkezi olan Eskipazar 1946’da ilçe merkezi yapıldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir