Eski Hale Getirme Nedir Kısaca

eski hale getirme, yargılama hukukunda, yasanın ya da yargıcın öngördüğü kesin süreye zorlayıcı nedenlerle uygulamaması durumunda düşen hakkın yeniden tanın­ması.

Hukuk yargılama usulünde eski hale getir­me için yasanın öngördüğü koşullar şunlar­dır: 1) Süreye uyulmaması ağır hastalık, bir doğal afet (yangın, deprem, su basması vb) ya da bildirimin yapılamamış olması gibi nedenlerden ileri gelmiş olmalıdır. 2) Yasal yollara başvurma olanağı ortadan kalkmış olmalıdır. Bununla kastedilen temyiz ya da karar düzeltilmesi gibi yasa yolları değil, yasal olanaklardır. Örneğin 10 günlük ce­vap süresini kaçırmış olan tarafa, tanınan bu sürenin üç gün daha uzatılması için başvurma yolu açıkken, eski hale getirme istenemez. 3) Eski hale getirme istemi engelin kalkmasından başlayarak 10 gün içinde ileri sürülmüş olmalıdır. Eski Hale Getirme Nedir Kısaca

Hüküm ilgilinin yüzüne karşı (vicahen) verilmişse, yargılama sırasında kaçırılmış olan sürelerden dolayı eski hale getirme istenemez. Ayrıca bir davada aynı taraf yalnızca bir kez eski hale getirme isteminde bulunabilir. Eski hale getirme istemi, işin esasını çözmeye yetkili yargıca yapılır. Bu istem yargılamanın ertelenmesini gerektir­mez ve hükmün yerine getirilmesini engellemez.

Ceza yargılama usulünde eski hale getirme şu koşullara bağlanmıştır: 1) Süreye uyul­mamasını zorlayıcı nedenler, sakımlamayan ya da beklenilmeyen durumlardan, savun­manın (avukatın) ya da kamu makamlarının kusurundan ileri gelmiş olmalıdır. 2) Eski hale getirme istemi engelin ortadan kalkma­sından başlayarak yedi gün içinde ileri sürülmüş olmalıdır. Eski hale getirme dilek­çesi yetkili mahkemece reddedilmişse buna karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir. İdari yargılama usulünde eski hale getirme için hukuk yargılama usulünde kabul edil­miş olan esaslar uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir