Eski Ahit Nedir Kısaca Açıklaması

Eski Ahit, Kitabı Mukaddes’in, Hıristiyan­lığın Yahudilikle paylaştığı kutsal metinleri içeren ilk bölümü. Protestanlığın kanonik (Yunanca kanorıikos: “kurallara uygun”, “sahih”) saydığı Eski Ahit metinleri, Yahu­diliğin kutsal kitabı Tevrat’ın içeriğiyle çakıştığı için Eski Ahit ve Tevrat adları bazen eşanlamlı kullanılır. İlk kez İS 170’te Hıristiyan yazar Sardesli Meliton’un kullan­dığı Eski Ahit adı, bu metinleri yalnızca Hıristiyanlığa özgü kutsal metinlerden olu­şan Yeni Ahit’le ilişkilendirmeyi ve Hıristi­yanlığın yorumuyla tanımlamayı amaçlar. Hıristiyanlığa göre Eski Ahit, Yeni Ahit için bir hazırlıktır ve Yeni Ahit, Eski Ahit’in tanrısal amacının gerçekleşmesini sağlamıştır.

Öte yandan, İbrani kutsal metinlerinin İÖ 3-2. yüzyıllarda hazırlanan Yunanca çevirisi Septuagint’te yer alan, ama hem Yahudilerce Tevrat dışında bırakılan, hem de Protestanlarca apokrif (kaynağı belirsiz) sayılan bazı metinler Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Eski Ahit’in kanonik parçası­dır; bu metinler bazen deuterokanonik (Yunanca deuterokanonikos: “sonradan ek­lenmiş”) olarak da nitelenir. Ayrıca Eski Ahit metinlerinin Protestanlarca benimse­nen bölünümü ve sıralaması da Tevrat’ta- kinden farklıdır ve öbür Hıristiyan kilisele­riyle birlikte Septuagint’teki yaklaşımı izler. Bütün kiliselerce Eski Ahit’in parçası sayı­lan Mezmurlar, İslam geleneğinde Zebur (Mezamil) adıyla anılır ve Tevrat’tan ayrı olarak Davud peygambere vahyedilmiş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir