Eshab-ı Kehf Külliyesi Tarihi Kısaca Bilgi

Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kahramanma­raş’ın Afşin ilçesi yakınında, bir sırt üstün­deki cami, ribat ve kervansaraydan oluşan yapı topluluğu. Cami küçük ve düzensiz planlıdır. Arka bölümünde kayalara oyul­muş beşik tonozlu iki hücre vardır; bunlar, gene beşik tonozlu üç mekân eklenerek kuzeye doğru uzatılmıştır. Hücrelerle ek mekânların Bizans dönemi yapısı olduğu kabul edilir. Bunların önüne üzeri kubbeli büyükçe bir hacimle, kemerlerle ayrılmış üç bölme daha eklenmiştir. Mihrap, kubbeli hacmin güney duvannda, cami girişi ise üç bölmeden ortadakinin önünde, doğu duva­rında yer alır. Gene doğu duvarında bulu­nan yazıttan Bizans yapısına eklenen birim­lerin 1232/33’te I. Alaeddin Keykûbad dö­neminde yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

iki katlı ribatın da bir bölümü kayalara oyulmuştur. Alt kat duvarları kesme taş, üst katınkiler tuğlayla örülmüştür. Bu yapının eski bir Bizans kışlası olduğu sanılır. Yazı­tında 1213/14’te (I. İzzeddin Keykâvus dö­neminde) onarıldığı yazılıdır. Güney cephe­sindeki taçkapı da bu sırada yapılmış olmalı­dır. Dışanya taşkın olarak düzenlenmiş sivri kemerli kapı nişinin üst bölümü mukarnasla doldurulmuş, çevresi yıldız geçmeli bordür- lerle bezenmiştir. Basık kemerli kapıdan içeri girilince sağda üç kemerle geçilen bir mekân, bunun içinde mescit yer alır. Solda ise giriş eksenine dik bir eyvan vardır. Bunun yanlarındaki küçük, karanlık hücre­ler çilehanelerdir. Girişin hemen sağındaki merdivenle bir yeraltı mağarasına inilir.

Bir kervan yolu üstünde bulunmayan ker­vansaray, külliyeyi ziyarete gelenleri barın­dırmak için yapılmış olmalıdır. Açık bir avlu ve bunu çevreleyen sivri tonozlu hücre­lerden oluşur. Avlunun köşelerindeki ey­
vanlar çapraz tonozla örtülüdür. Batıdaki ahır bölümünün iki kolu bir “L” biçiminde düzenlenmiştir.

Çevredeki öbür kalıntıların külliyenin için­de yer alan yapılara ait olduğu düşünülmek­teyse de, bunların planları saptanamadığın- dan işlevleri de bilinmemektedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir