Esdras’ın İkinci Kitabı Konusu Nedir Kısaca Bilgi

Esdras’ın İkinci Kitabı, ezranin dördOncü kitabi ya da ezra’nin vahyî olarak da bilinir, Vulgata’da ve Kitabı Mukaddes’in daha sonraki birçok Katolik

basımında Yeni Ahit’e ek olarak yer alan apokrif (kaynağı belirsiz) metin. Kitabın, kâhin Salathiel-Ezra’ya gelen yedi vahyi kapsayan ana bölümleri (3-14.) İS y. 100’de adı bilinmeyen bir Yahudi tarafından Aramca yazılmıştır. İS 2. yüzyıl ortalarında bir Hıristiyan yazar, kitabın Yunanca met­nine bir giriş parçası (1-2.), yaklaşık bir yüzyıl sonra da bir başka Hıristiyan yazar gene Yunanca metne 15-16. bölümleri ekle­miştir. Yunanca metnin ana bölümlerinde ilk günah ve İsa’yla ilgili Hıristiyan öğretile­rini yansıtan pasajlar bulunmasına bakarak, Yunanca metnin tümünün bir Hıristiyan yazarca derlendiği varsayılabilir. Aramca metin kaybolduğu için, sonraki çevirilerin tümünün kaynağı Yunanca metindir. Öte yandan Katolikler kanonik Nehemya Kita- bı’nı bazen II. Esdras olarak adlandırırlar. Esdras’ın İkinci Kitabı’nın başlıca konusu, dünyanın bugünkü düzeninin ardından ge­lecek çağdır. Kitap, Romalıların İS 70’te Kudüs’ü ele geçirmesi üzerine yazılmıştır. Bu olay, Yahudilerin ulusal özlemlerini ve kendi dinleriyle ilgili görüşlerini temelden etkilemiştir.

Kitap, temelde, Tanrı’nın insanlara yöne­lik tutumunu açıklamaya çalışır. Yazar, Romalıların yıktığı Kudüs Tapınağımdan yoksun kalan Yahudilerin geleceğinden kaygılıdır. Tanrı’ya, inananların niçin gü­nahkârların elinden eziyet çektiğini sorar. Bu sorunun yanıtı, Eski Ahit’in Eyub Kitabı’ndaki yanıta benzer: Tanrı’nm hik­meti insanlarca bilinemez, çünkü insanın kavrayışı sınırlı ve sonludur. Tanrı, görünü­şün tersine, kendi seçtiği halkı her zaman esirgeyecektir.

Kötülüklerle dolu bugünkü dünyayı, son yargıda aklanacak bir avuç inananın ölüm­süz bir yaşam süreceği gelecekteki cennet çağıyla karşı karşıya getiren kitapta belirgin bir dualizm vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir