Esdras’ın Eserleri Nelerdir Kısaca Bilgi

Esdras’ın Birinci Kitabı, yunanca ezra olarak da bilinir, İbrani kutsal metinlerinin ilk Yunanca çevirisi Septuagint’te yer alan, ama günümüzde hiçbir kilisenin kanonik (Yunanca kanonikos: “kurallara uygun”, “sahih”) saymadığı apokrif (kaynağı belir­siz) metin. Çağdaş uzmanlarca, Eski Ahit’ in İbranice yazılmış Ezra Kitabı’ndan ayırt etmek amacıyla Yunanca Ezra olarak ad­landırılır. Özgün metni Aramca ya da İbra­nice kaleme alınmış olan Esdras’ın Birinci Kitabı’nın yalnızca Yunanca metni ile Yu- nancadan aktarılan Latince çevirisi günü­müze ulaşmıştır. Öte yandan Katolikler kanonik Ezra Kitabı’nı bazen I. Esdras olarak adlandırırlar.

Kitap, öteki apokrif metinlerle karşılaştı­rıldığında, Eski Ahit’le daha yakından iliş­kilidir. Çünkü Kitabı Mukaddes’in II. Ta­rihler Kitabı’nm 35:1-36:23 bölümlerini, Ezra Kitabı’nın tümünü ve Nehemya’nın 7:73-8:12 bölümlerini özetleyerek Israil- oğullannm ÎÖ 621-444 arasındaki tarihini aktarır. Kitapta yeni olan tek malzeme, Yahudilik bağlamına uyacak biçimde biraz değiştirilmiş bir Pers halk öyküsü olan Üç Muhafız Masalı’dır.

Çok sayıda tarihsel tutarsızlık ve yanlışlık içerdiği için, Esdras’ın Birinci Kitabı’nın nasıl derlendiği belirsizdir. Kitap yer yer Eski Ahit metinlerini de değiştirir. Kitabı İÖ 2. yüzyılda Mısırlı bir Yahudinin kaleme aldığı sanılmaktadır.

Esdras’m Birinci Kitabı’ndaki tarihsel tu­tarsızlıkları dikkate alan birçok uzman, yazarın Yahudi tarihini aktarmaktan çok, belirli ahlaki ve dinsel görüşleri aşılamayı amaçladığı kanısındadır. Bu açıdan bakıldı­ğında, kitabın en önemli bölümü, hakikatle özdeşleştirilen İbrani Tanrısı’nın üstünlüğü­nü anlatan Üç Muhafız Masalı’dır. Kitapta vurgulanan öteki konular, Musa şeriatının gerekleri, Kudüs Tapınağı kültü ve Yahudi- lerin Yahudi olmayanlarla evliliğini yasakla­yan yasalardır.

Esdras’ın Birinci Kitabı’ndan yapılan ilk alıntılara, bu kitabı Tevrat’taki Ezra ve Nehemya kitaplarına yeğleyen, İS 1. yüzyıl­da yaşamış Yahudi tarihçi Iosephos’un (Ya- sef ben Mattias) Antiquitates Judaicae (Ya- hudilerin Tarihi) adlı yapıtında rastlanır. İlk Hıristiyanlar arasında yaygın olan Üç Mu­hafız Masalı, bazı Hıristiyanlarca bu kitabın Hz. Isa’nın gelişini haber verdiğini kanıtla­mak için kullanılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir