Esad Feyzi Kimdir Kısaca Bilgi

Esad Feyzi (d. 1874, Gömeç, Ayvalık – ö. 1902, İstanbul), Osmanlı hekim. X ışınlarını Türkiye’de ilk kez tıpta tedavi amacıyla kullanmış, bu konuda ilk Türkçe kitabı yazmıştır.

Davutpaşa Askeri Rüşdiyesi’ni, Kuleli As­keri Tıbbiye İdadisi’ni bitirdi. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) öğrenci- siyken, Alman fizikçi W. C. Röntgen’in X ışınlarını bulup özelliklerini açıklamasından bir yıl sonra, ilkel araçlarla bir röntgen cihazı kurdu. 1897 Osmanh-Yunan Savaşı sırasında yaralanan askerlerin vücudundaki kurşun ve mermi parçalarım röntgen ışınları ile saptayarak, ameliyatlarını kolaylaştırdı. Bunun, dünya tıp tarihinde, savaş yaralıları üzerinde yapılan ilk röntgen uygulaması olduğu kabul edilir.

1897’de yüzbaşı rütbesiyle Mekteb-i Tıbbi- ye’yi bitiren Esad Feyzi, aynı okulda fizik dersi muallim muavinliğine, Mekteb-i Tıb­biye-i Mülkiye’de de (Sivil Tıbbiye) ilmü’l- arz vel-maadin (jeoloji ve mineraloji) dersi muallim vekilliğine getirildi. Röntgen ışın­larını tanıtarak Tıbbiye’nin resmî ders prog­ramına girmesini sağladı. Tıbbiye’nin cerra­hi kliniğinde kurduğu röntgen ışınlarıyla muayene şubesini yönettiği sırada, genç yaşta öldü.

Esad Feyzi öğrenciliğinde, jeoloji ve mine­raloji hocası İbrahim Lutfi Paşa’nm dersle­rinde tuttuğu notları, bu konuda yazılmış Fransızca kitaplardan da eklemeler yaparak İlmü’l-Arz vel-Maadin (1894) adıyla yayım­lamıştı. En önemli yapıtı, 1898’de yazdığı “Röntgen Şuââtı ve Tatbikat-ı Tıbbiye ve Cerrahiyesi”dir. Tek nüshası bilinen bu yapıt, Türkiye’de röntgen konusunda yazıl­mış ilk kitap olmasına karşın henüz yayım­lanmamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir