Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır

davaya müdahale, başkası tarafından açıl­mış olan bir davaya yasanın öngördüğü koşullar altında katılma.

Hukuk yargılamaları usulünde davaya mü­dahale iki biçimde olabilir. Birincil katılma (asli müdahale), iki kişi arasında görülmek­te olan bir davada üçüncü kişinin, dava konusu hakkın davacı ve davalıdan hiçbirine ait olmadığını ileri sürerek bunlara karşı dava açmasıyla gerçekleşir. Bu tür katılma, yasada öngörülmüş olmayıp Yargıtay karar­larıyla kabul edilmiştir. İkincil katılma (feri müdahale), hakkı ya da borcu, görülmekte olan bir davanın sonucuna bağlı bulunan bir kimsenin bu davada taraflardan birine katı­larak ona yardım etmesidir (Hukuk Muha­kemeleri Usulü Kanunu [HMUK] m. 54- 58). Müdahale istemi bir dilekçeyle olur. Mahkeme müdahale dilekçesinin suretlerini davanın taraflarına saptayacağı duruşma günüyle birlikte bildirir. Duruşmada taraf­lar müdahaleye itiraz edebilirler. Mahke­menin müdahale hakkında vereceği karar davayı sonuçlandıran bir karar niteliğinde olmadığından, yalnızca bu karara karşı ol­mak üzere temyiz yoluna başvurulamaz. Ama esas davada verilen hükümle birlikte müdahaleye ilişkin karara karşı da kanun yolu davası açılabilir. Savcı da derneklerin feshi, evlenmenin butlanı, nesebin reddi, yaş ve ad değiştirme davası gibi davalara müdahale edebilir (HMUK m. 58).

Ceza yargılamaları usulünde suçtan zarar gören kimse, sanık hakkında yapılan ceza kovuşturması sırasında kişisel hak istemiyle kamu davasına ya da kişisel davaya katılabi­lir. Kamu davasına katılma, yasaya göre soruşturmanın her evresinde olanaklıdır. Katılma kamu davasını durdurmaz. Katılma istemi dilekçeyle ya da zabıt kâtibine yapı­lan bir sözlü açıklamayla yapılabilir. İstemin kabul edilip edilmemesi, savcının görüşü alındıktan sonra karara bağlanır. Katılmayı isteyen duruşmaya gelmezse, katılma istemi hakkında karar verilmez. Katılma isteminde bulunan kişi, katılmanın reddi yolundaki karara karşı, itiraz kanun yoluna ya da esas hükümle birlikte temyiz kanun yoluna da başvurabilir.

Savcının yasa uyarınca bir kişisel davaya katılmasına “iştirak” denir. Bu durumda kişisel dava kamu davasına dönüşür ve davayı açmış olan kişi müdahil (katılan) durumuna girer.

İdari yargılama usulünde hukuk yargılama­ları usulündeki “müdahale”ye ilişkin esaslar uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir