Davanın Reddi Nedir Anlamı Açıklaması

açılmış bir davanın, dava koşullarının bulunmaması ya da esasa giril­dikten sonra yerinde görülmemesi nedeniy­le kabul edilmemesi. Ceza yargılamaları usulünde yalnızca dava koşullarının gerçekleşmemesi durumunda davanın reddi kararı verilir. Bunun bir istisnası ikincil ceza yargılamasıdır. İkincil ceza yargılamasında, örneğin kanun yolu yargılamasında davanın esasının kabul edil­memesi durumunda ret karan verilir. Hu­kuk yargılamaları usulünde ise gerek dava koşullarının (dava ehliyeti, kesin hüküm bulunmaması, hukuki menfaat vb) gerçek­leşmemesi, gerek yargılama sırasında dava­cının ileri sürdüğü iddiaların kanıtlanama­ması ya da bu iddialardan ileri sürülen hukuksal sonucun çıkarılamaması gibi ne­denlerle davanın reddi karan verilir.

İdari yargılama usulünde ise idari yargı yerinin açılan dava bakımından görevsizliği ya da yetkisizliği, dava ehliyetinin bulunma­ması, davada menfaat koşulunun gerçekleş­memiş olması, dava konusu idari işleme karşı yargı yolunun anayasa ve yasayla kapatılmış olması ve zamanaşımı gibi ne­denlerle ilk inceleme sonunda, yani “önyar- gılama” evresinde ret kararı verilebilir. Bu­nun yanı sıra davanın haklı bir nedene dayanmaması, yani iptal davalarında dava konusu idari işlemin hukuka aykırı olmama­sı ve tam yargı davalarında da tazmini istenen zararın idarenin sorumluluğuna ne­den olacak bir nitelikte bulunmaması gibi nedenlerle asıl yargılama sonunda da ret karan verilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir