Davanın Geri Alınması Nasıl Yapılır

Davanın Geri Alınması hakkında bilgi

davanın geri alınması, davacının davanın özünü oluşturan istemini geri alması.

Hukuk yargılamaları usulünde davanın ge­ri alınması davacının mahkemeye karşı ya­pacağı açık bir geri alma beyanıyla olur. Geri almanın geçerlik kazanabilmesi için davalı ya da mahkemenin bunu kabul etme­si gerekmez. Geri alma, davayı ve dava konusu uyuşmazlığı esastan sona erdirdiği için, herhangi bir koşula bağlı olarak yapıla­maz. Davacı istemini kısmen ya da tama­men geri alabilir. Geri alma ilk derece mahkemesi önünde yapılabileceği gibi, ka­nun yolu yargılaması sırasında da yapılabi­lir. Geri alma beyanının ilk derece mahke­mesinde hüküm verilmeden, kanun yolu yargılamasında da karar kesinleşmeden ön­ce yapılması gerekir. Vekilin davayı geri alabilmesi için vekâletnamesinde geri alma­ya ilişkin özel bir yetkinin öngörülmüş olması gerekir. Davayı geri alan taraf dava­da mahkûm olmuş gibi yargılama giderlerini ödemekle yükümlüdür. Ama geri alma du­rumunda davacıdan karar ve ilam haremin yalnızca üçte ikisi alınır. Geri alma kural olarak davayı sona erdirir- se de, bunun bazı istisnaları vardır. Bir yargıca karşı açılan tazminat davasının geri alınması hukuksal bir etki yaratmaz; mah­keme geri almaya karşın davayı sürdürmek zorundadır (Hukuk Muhakemeleri Usulü

Kanunu m. 573-576). Paydaşlığın gideril- mesi(*) davasında davacı davasını geri alır, davalı ise davanın sürdürülmesini isterse, mahkeme davaya bakmaya devam eder. İflas davasında davacı durumundaki alacaklı iflas kararının verilmesinden sonra iflas davasını geri alamaz. Geri almadan dönüle­mez, ama hata, hile ve korkutma gibi durumlar geri almaya yol açmışsa geri alma­nın ortadan kaldırılması için dava açılabilir. Ceza yargılamaları usulünde geri alma yalnızca kişisel davalarda söz konusu olur. Savcı açtığı kamu davasını geri alamaz; ama sanığın aklanmasını ya da davanın düşmesi­ni isteyebilir. Açılmış olan kişisel dava ilk derece yargılamasında hüküm açıklanınca- ya, kanun yolu yargılamasında ise yargıla­manın başlamasına kadar olanaklıdır. Kişi­sel dava ya açıkça geri alınır ya da yasa gereği geri alınmış sayılır. Yasaya göre kişisel davanın davacısı duruşmaya gelmez­se ya da kendisini bir vekille temsil ettirmez­se, mahkeme emrine karşın duruşmalarda hazır bulunmazsa, belirlenmiş süreye uyma­manın kişisel davayı geri alma sonucunu doğuracağı bildirilmesine karşın, bu süreye uyulmazsa dava geri alınmış sayılır. Ama bunun için davacıya çağrıya ilişkin bildiri yapılmış olmalı ve süreye uymama, eski duruma getirme istemini haklı kılacak zorla­yıcı nedenlerden kaynaklanmış olmamalı­dır. Kişisel davanın geri alınması, hukuk davasının geri alınmasından farklı olarak, davalının yani sanığın kabulüne bağlıdır. Savcının sanık lehine açtığı kanun yolu davasını geri alabilmesi için sanığın bunu kabul etmesi gerekir. Kanun yolu yargıla­masında karar duruşma ile verilecekse, du­ruşma başladıktan sonra davanın geri alın­ması karşı tarafın bunu kabul etmesine bağlıdır. Geri alma davayı sona erdirdiğin­den, geri almadan sonra kişisel dava ya da kanun yolu davası yeniden açılamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir