Davanın Düşmesi Nedir Açıklaması

davanın düşmesi, ceza yargılamaları hu­kukunda, son soruşturmaya engel olan ne­denlerden bazılarının gerçekleşmesi duru­munda davanın ortadan kalkması. Ceza davası açıldıktan ve kabul edildikten sonra davanın düşmesine yol açan sorumsuzluk nedenleri şunlardır: Sanığın ölümü, genel af, dava zamanaşımı, sanığın akıl hastalığına tutulması, kovuşturulması, şikâyete bağlı suçlarda şikâyetin geri alınması, kişisel da­vanın geri alınması, ön ödeme, hırsızın karı kocadan ya da usul ve fürudan biri olması, yalancı tanığın sonradan tanıklıktan cayarak gerçeği söylemesi. Bu nedenler suçluların ceza sorumluluğunu kaldırdığı için, yalnızca yasayla belirlenebilir. Maliye Bakanlığı’nın ya da hükümetin bir tebliği ile bir eylemin suç olmaktan çıkarıldığı durumlarda, dava­nın düşmesi değil, bir aklanma kararı söz konusu olur. Ceza davasını düşüren neden yalnızca failin cezalandırılmasını önler; ey­lemin suç olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle düşme nedenlerinden birinin ortaya çıkması, müsadere kararı verilmesine engel olmaz. Çünkü suç konusu eşyanın suçtan doğan zarar verme ya da tehlikeli bir sonuç yaratma özellikleri ancak bu yoldan önlenebilir.

Düşme kararına karşı kanun yoluna gidildiğinde, kanun yolu yargılaması yapılarak sonuçta düşme nedeninin varlığı saptanırsa, kanun yolu davası reddedilir. Tersi durumda aykırılıkların giderilmesi yo­luna gidilir. Kanun yoluna başka nedenlerle başvurulmuşsa, düşme nedeninin varlığı saptandığında bozma karan verilmesi ge­rekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir