Darling Irmağı Nerede Özellikleri Kısaca

Darling Irmağı, Avustralya’da Murray- Darling akarsu sisteminin en uzun ırmağı. Yeni Güney Galler-Queensland sınınnın doğu kıyısına yakın bir bölümünde, Avust­ralya Cordillerası’ndan birkaç kol biçimin­de doğar. Yeni Güney Galler’i genel olarak güneybatı doğrultusunda geçer ve 2.700 km’lik bir çığırdan sonra Murray Irmağının Güney Avustralya’da bulunan ağzından 240 km uzaktaki Wentworth’te bu ırmağa kanşır.

Ana kaynağı genellikle Severn Irmağı olarak kabul edilir. Severn Irmağı çığın boyunca sırayla Dumaresq, Macintyre, Bar- won ve sonunda da Darling adını alır. Ana ırmağın aşağı çığınndaki Culgoa, Warrego. Paroo, Gwydir, Namoi, Macquarie ve Bo­ğan kollarının su düzeyi, kuraklık ve taşkın­lar nedeniyle iniş çıkışlar gösterir. Çığırının büyük bölümünde yılda ortalama 250 mm’den az yağış alan geniş alkali topraklar­dan geçen ırmak, kollarından kazandığı su miktanndan daha fazlasını buharlaşma yo­luyla yitirir. Kollarından çoğu bazen ana ırmağa ulaşmadan kurur. Irmaktan ayrıla­rak iç havzalarda kuruyan kollar da vardır;

ama bunların çoğu tuzlu ovalara akar ve yağışlı geçen yıllarda yeniden ortaya çıka­rak ana ırmağa katılır. Irmaktan ayrıldıktan sonra yeniden birleşen kolların en tipik örnekleri Great Anabranch ile Talyawalka Deresidir. Great Anabranch, Menindee Göllerinin aşağısında Darling’den ayrılır ve Murray’la birleşir; Talyawalka ise Wilcan- nia yakınlannda aynlır ve 80 km aşağıda Menindee yakınlarında Darling’e katılır. Darling sisteminin tamamı 650.000 km2‘lik bir havzayı akaçlar ve Menindee’de yıl boyunca saniyede ortalama 102 m3 su boşal­tır. Irmağın ortalama eğimi kilometrede 2,5 cm’dir.

Darling’in kaynak bölgesine, 1815’ten son­ra hayvancılıkla uğraşan koloniciler yerleşti. Yeni Güney Galler valisi Sir Ralph Darling, 1828’de kâşif Charles Sturt’ı, Macquarie Irmağının aşağı çığırım incelemekle görev­lendirdi. Sturt önce Boğan’a, 1829 başların­da da Banvon ve Culgoa ırmaklarının birleştiği yerden Darling’e ulaştı. 19. yüz­yılın ikinci yansmda taşımacılıkta önemli rol oynayan ırmak, daha sonra yerini demiryol- lanna bıraktı.

Kış aylanndaki 250 mm’lik yağış sının, Darling Havzasını kurak ya da yarı kurak bozkırlardan oluşan batıdaki bir hayvancılık bölgesi ve doğudaki nemli tarım bölgesi biçiminde ikiye ayırır. Hayvancılık bölgesi­nin 325.000 km2‘lik bölümü hemen tümüyle yün üreticilerinin elindedir; burada hayvan otlatmaya eiverişli büyük çiftlikler bulunur. Tarım, Da ling Irmağı boyunca sulama yapılabilen küçük bir kesimle sınırlıdır. Wilcannia, Bourke ve Brewarrina’da yem­lik ot, daha güneydeki Maile bölgesinde üzüm ve turunçgil yetişir. Çeşitli mühendis­lik projeleri akaçlama bölgesine büyük bir gelişme potansiyeli kazandırmıştır. 1945’te çıkanlan Darling Irmağı Set Yasası’yla içme suyu ve sulama amaçlı göletler oluşturmak üzere bir dizi barajın inşasına girişilmiştir. 1960’ta tamamlanan Menindee Gölleri Su Toplama Projesi’yle toplam 1.794.000.000 m3‘lük göletler kurulmuştur. Bu sistem Aşağı Murray’ın akışını da düzene sokarak Güney Avustralya’da daha güvenilir sulama olanaklan yaratmıştır. Kıyıdaki yüksek düz­lükler ile batı yamaçlarında kurulan baraj sistemi taşkınlan önleyerek, değişik ürünle­rin yetiştirilmesine ve daha kurak olan batıdaki ovalara oranla daha yoğun bir yerleşime olanak vermiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir