Damar Nedir Kısaca

damar, filon olarak da bilinir, jeolojide, istenmeyen kayaçlann ya da minerallerin (gang) içinde, belirli sınırlar arasına yayıl­mış halde bulunan cevher kütlesi. Temel iki damar türü, yank (çatlak) damarı ile basa­maklı (kırık) damardır.

En eski anakayaç çökelleri olan yarık damarları, daha çok iki boyutlu ve yassı şerit yapıdadır. Yarık damarları, kimi za­man uzun bir zaman aralığıyla birbirinden ayrılan iki aşamada oluşur; ilk aşamada çatlak ortaya çıkar, daha sonra bu çatlak cevherle dolar. Çatlak damarlarının değişik tiplerine rastlanabilir: Yalın yarık damarla­rının çeperleri oldukça düzgün ve birbirine paraleldir; bölmeli olanlarının çeperleri ise düzensiz ve açılıdır; yayvan merceksel da­marlar, ipe dizilmiş kalın mercekler halin­dedir; yaygı tipindeki yank damarları, birbi­rine koşut ve oldukça yakın çatlaklardan oluşur; bileşik tipteki damarlar ise, birbiri­ne az çok koşut yarıklar halinde bulunur ve kısmen yerinde dönüşüme uğramış kayaçla- n köşegenlerinden keser.

Basamaklı damarlar, kısa, oldukça düzenli aralıklarla birbirini izleyen ve daykları (şerit biçimli korkayaç kütleleri) boydan boya kesen kınklarda oluşur. Bu damarların eni, daykların eni kadardır, ama boyuna büyük uzaklıklara yayılabilir. Basamaklı damarlar, yarık damarları kadar önemli değildir ve onlar kadar sık bulunmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir