Daimon Ne Demek Anlamı Açıklaması

daimon, daemon olarak da yazılır, Eski Yunan dininde doğaüstü bir güç. Homeros’ un theos (tanrı) ile hemen hemen eşanlamlı kullandığı terim, büyük tanrılardan herhan­gi birinin eylemlerini ifade edebilir. Ama Homeros’ta sözcüğün dişil ya da çoğul kullanımına rastlanmaz. Homeros gelene­ğini sürdüren şairler ise insan özellikleri taşıyan tanrılardan sürekli söz etmekle bir­likte, olaylara bu tanrıların değil, bir dai­mon’ un neden olduğunu kabul ederler. Dolayısıyla terim, belirli bir tanrı kastedil­meden, beklenmedik herhangi bir doğaüstü müdahaleyi anlatmak için kullanılmıştır. Daimon’un yazgı anlamında da kullanıldığı görülür; örneğin Herakleitos, “insanın kişi­liğini belirleyen onun daimon’udur,” der. Terim belirli kült tanrıları için çok ender, ama o ölçüde iyi tanımlanmamış tanrılar için sık sık kullanılmıştır. Hesiodos’un Altın Çağın ölülerini daimon olarak adlandırma­sı, sözcüğün daha aşağı tanrılar için kullanı­mına örnektir.

Platon’dan başlayarak daimon tanrılarla insanlar arasındaki varlıkları tanımlamak için kullanıldı. Hıristiyanlıkta da pagan tanrıların eylemleri, düşmüş melekler ola­rak kabul edilen kötü daimon’lara yüklendi.

Sokrates, sözcük anlamına sadık kalarak daimon’u kendisini iyi eylemlere yönelten, kötü eylemlerden alıkoyan bir “iç ses” olarak tanımladı. Sokrates’in bir daimon’un idaresinde olduğu inancı, çevresindekilerin onun ölüm kararını vermesine kadar var­mıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir