Antik Roma Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

Eski Roma dinsel ezgisi, 11. ve 13.yüzyıllar arasında Roma’da bestelenen din­sel ezgiler. 1890 dolaylarında ortaya çıkarıl­mıştır. Roma’da dinsel tören geleneği, en azından 8. yüzyıla değin uzanırsa da, dinsel ezgileri içeren beş yazmadan (3 gradual ile 2 antifon) ilki 1071’den kalmadır. Bu repertu- varla Gregorius dinsel ezgileri repertuvarı arasındaki ilişki, henüz tam olarak anlaşıla­mamıştır. Dinsel açıdan iki gelenek aşağı yukan özdeştir: Missa ve dinsel törenin yapısı ikisinde de birbirine benzer ve çeşitli törenler için belirlenmiş metinler ender olarak farklılık gösterir. Bazı durumlarda Eski Roma dinsel ezgisinin Gregorius dinsel ezgisiyle aynı ana çizgileri taşımasına, hatta onun bir çeşitlemesi olarak görülmesi­ne karşın, iki ezgi türünün besteleri arasın­da belirgin farklılıklar vardır. Eski Roma geleneğine ait melodiler ilk yayımlandığın­da (Paléographie musicale, 1891), bunların, Gregorius dinsel ezgilerinin Romalılarca bozulup çarpıtılmış biçimi oldukları düşü­nülmüştü. Antik Roma Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

Dom Andoyer ise 1912’de karşıt bir sav öne sürerek bu modellerin aslında Gregorius ezgilerinden daha eski olduğunu ve Eski Roma geleneği içinde korundukları­nı yazdı. 1950’de Alman müzikolog Bruno Stâblein tartışmayı yeniden gündeme getire­rek, Eski Roma ezgilerinin Papa I. Grego­rius (Büyük) dönemindeki (590-604) ayin­lerde söylendiğini, dolayısıyla da asıl Gre­gorius dinsel ezgisinin bunlar olduğunu, Gregorius dinsel ezgisi denen repertuvarın ise 7. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı­nı öne sürdü. Daha yeni kuramlara göre iki repertuvar, farkh tarihsel dönemlere dayan­maktan çok, farklı yerlerde gelişen aynı ayin yönteminin değişik türleridir. Frank­furt Üniversitesi’nden Helmut Hucke, Eski Roma dinsel ezgisinin, Gregorius dinsel ezgisinin Romalılarca yorumlanmış biçimi olduğunu öne sürmüştür. Ona göre Gregori­us dinsel ezgisi, Frank Krallığı’nda Pepin ve Charlemagne dönemlerinde Roma ayin yönteminin uygulanmaya başlamasıyla doğ­muştur. Sekiz mezmur tonu sisteminin Eski Roma dinsel ezgisine geç ve eksik biçimde girmiş olması da Hucke’nin tezini destekle­mektedir. Sekiz kilise moduyla doğrudan ilişkili olan ve ilk kez Frank Krallığı’nda uygulanan (y. 800) bu sistem, Karolenj rönesansının başarılarından biri olarak kabul edilir. Frank kültürünün güçlü yayıl­ması karşısında Eski Roma dinsel ezgisinin, ortaçağ sonlarında yerini Gregorius dinsel ezgisine

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir